જન્મ પ્રમાણપત્ર મેળવો ઓનલાઈન @eolakh.gujarat.gov.in

જન્મ પ્રમાણપત્ર મેળવો ઓનલાઈન @eolakh.gujarat.gov.in ઓનલાઈન જન્મ નું પ્રમાણપત્ર મેળવો: હાલ સુધી જન્મ નું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે લોકો એ ઓફિસો ના ધક્કા ખાવા પડતા તેમજ લાંબી લાઈનો માં ઉભું રહેવું પડતું, જેમાં લોકોનો સમય અને પૈસા નો મોટો બગાડ થતો. ગુજરાત સરકાર દ્વારા લોકો ની સુવિધા માં વધારો કરી સમય અને પૈસા નો ખોટો બગાડ … Read more