જ્ઞાન સહાયક શાળા ફાળવણી જાહેર, ચેક કરો તમને કઈ શાળા મળી

જ્ઞાન સહાયક શાળા ફાળવણી જાહેર: પ્રાથમિક શાળાઓમાં સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ અંતર્ગતની શાળાઓમાં ખાલી રહેલી જગ્યાઓ પર કરાર આધારિત 11 માસના કરારથી નિમણૂક કરવા માટે જ્ઞાન સહાયકોને ભરતી કરવા માટેની યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે, આ જ્ઞાન સહાયક ભરતી માટે શાળા ફાળવણી અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કાર્યક્રમને જાહેર કરવામાં આવેલો છે, ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પરથી શાળા ફાળવણી આદેશ … Read more