મોંઘવારી ભથ્થામાં 4 ટકાનો વધારો જાહેર: જાણો કેટલો વધશે પગાર.

મોંઘવારી ભથ્થામાં 4 ટકાનો વધારો જાહેર: આજરોજ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગાર ભથ્થામાં ચાર ટકા મોંઘવારીનો વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને બેઝિક પગારના 50% મોંઘવારી ભથ્થું મળશે. આ પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 46% મોંઘવારી વધુ મળતું હતું આજરોજ સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ જાહેરાત બાદ હવે કર્મચારીઓને 4% વધારા સાથે 50% મોંઘવારી ભથ્થું … Read more

DA HIKE NEWS

DA HIKE NEWS: newsregarding increase in dearness allowance of employees, dearness allowance will increase by 4 percent. News about increase in dearness allowance of employees: DA HIKE NEWS : News about increase in dearness allowance of employees has come up by the government. Every year the dearness allowance is increased twice in a year on … Read more