ધોરણ 10 અને 12 નું ટાઇમ ટેબલ જાહેર.

ધોરણ 10 અને 12 નું ટાઇમ ટેબલ જાહેર. ધોરણ 10 અને 12નું ટાઈમ ટેબલ જાહેર: GSHSEB દ્વારા ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા ની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે આ પરીક્ષા માર્ચ ૨૦૨૩ માં લેવાનાર છે, આ પરીક્ષા ઓ 14 માર્ચથી શરૂ થશે અને 31 માર્ચ 2023 ના રોજ સમાપ્ત થશે, અહીં આવનાર ધોરણ 10 … Read more