ભારતના ટોપ 10 અમીરો નું લિસ્ટ જાહેર 2024.

ભારતના ટોપ 10 અમીરો નું લિસ્ટ જાહેર 2024: દર વર્ષે વિશ્વના સૌથી અમીર લોકોનું લિસ્ટ બહાર પડતું હોય છે, જેમાં ગયા વર્ષે 169 લોકો ભારત લોકોનો સમાવેશ થયો હતો. વર્ષ 2024 નું વિશ્વના સૌથી અમીર લોકોનું લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે જેમાં ભારતના ટોપ 10 અમીરોની યાદી અહીં મૂકવામાં આવેલી છે. હવે જ્યારે દેશની અર્થવ્યવસ્થા … Read more