સોલાર રૂફટોપ યોજના ગુજરાત @solarrooftop.org.in

Solar Rooftop Scheme Gujarat 2022: Air pollution is a major issue in today’s ultra modern age which is causing serious damage to the environment as part of its rescue the Solar Rooftop Scheme was launched by the Government in 2012, a policy in 2009 by the Government of Gujarat. was released which was on solar energy and under this policy Solar Rooftop Scheme has been implemented by Gujarat Government.


Solar Rooftop Scheme 2022
Under the Solar Rooftop scheme, solar panels are installed on people’s roofs, which save their energy in the sunlight throughout the day and people can use this power as electricity at night. Government also provides subsidies according to various norms for installing solar panels. is provided and after the use of solar energy by the people the increased energy which the person can sell to the company and according to its rules the person will get only payment per unit.

Name of the scheme Solar Roof Top Scheme
Initiated by whom Central Govt
Who will benefit? All citizens of the country
Subsidy receivable 20% to 40%
Official website solarrooftop.gov.in

Purpose of Solar Rooftop Scheme


The main objective of the solar rooftop scheme is to contribute to the elimination of air pollution besides
Promotion of solar energy
Reducing the emission of carbon into the air
Reduce dependence on other renewable sources like coal petrol diesel etc
Promoting local producers

Who can apply for Solar Rooftop Scheme?

There are no special policy rules for applying under the Solar Rooftop Scheme so that only so many people can benefit from this scheme, here this scheme has been released by the government with the noble intention of promoting solar energy and making the environment pollution free so that More and more people take advantage of this scheme and install solar panels on their own. The goal is to install solar panels under the Solar Rooftop scheme, which is required to be owned by the individual.

Who can get subsidy in solar rooftop scheme?

Under the Solar Rooftop Scheme, every person who installs solar panels is eligible to get subsidy as per the norms of the government. Only one rule will be applicable that the solar panels installed must be indigenous. Not eligible to meet.

How to Apply Online for Solar Rooftop Scheme to Install Solar Panels

Under the Solar Rooftop scheme, anyone can apply and install panels on their roof to use energy and get rid of the light bill coming to their home for a long time.
Under the Solar Rooftop scheme, everyone can apply online at home or at a nearby cafe where a person will apply online through a computer. In which to apply online, keep in mind the following steps.

Step No for Online Application of Solar Rooftop Scheme

First of all go to the official website go to the official website of Central Government  www.solarrooftop.gov.in
In this website click for solar rooftop scheme online application fill all the required information and click submit button.
After online application will be sent online to concerned DESCOM for technical feasibility approval.
After technical feasibility approval, you can install solar panels from any vendor registered on the online portal.
You should choose the solar panel according to the amount of solar energy you need.
Here you will be able to distribute the increased electricity to the government at the price of watt after the household requirement of electricity.
The rate of subsidy will be different for each solar panel.

Solar Panel Scheme Subsidy 

In the solar panel scheme, every person who installs a panel will be eligible for subsidy and the subsidy is determined according to the capacity of the panel. 

Benefits of installing solar panels under Solar Rooftop Scheme 2022

As mentioned above, the benefits of solar roof top scheme are huge for the environment, apart from this scheme is equally useful for the financial cost savings of everyone, in general terms. 

For example. The monthly light bill that comes to a common man’s house every month is at least 1 thousand rupees, the light bill that comes every two months is around 2 thousand for every house, so the average light bill every year is 12 thousand. ….. The solar panel installed here for an ordinary house will cost 28 thousand excluding subsidy, that is two and a half year’s worth of light bill will be installed in an ordinary house, now this panel once installed on the roof of the house for 20 years. As it has a running capacity, you will be freed from paying the light bill for 20 years at a one-time cost of 28,000. Thus, you will get free electricity for up to 17 years. It is a big saving.

The list of government approved agencies for installing solar panels is given here in which the name and address of the owner of each district and taluka wise agency and the address of the agency are given through which you can easily install solar panels at your home and these agencies are approved by the government. So you can get the benefit of all the subsidies..


  • સોલાર રુફ્ટોપ યોજના હેલ્પલાઇન નંબર
    સોલાર રૂફ ટોપ યોજના ની હેલ્પ લાઈન નંબર તેની માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે.
  • Helpline Number:- 1800-180-3333

Official website https://suryagujarat.guvnl.in


સોલાર રૂફ ટોપ યોજના ઓફિશિયલ પરિપત્ર વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
સોલાર રૂફ ટોપ યોજના ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા લિંક 1  લિંક 2
સરકાર માન્ય સોલાર પેનલ એજન્સી લિસ્ટ અહીં ક્લિક કરો

If any person has any question regarding this scheme then write it in the below comment box and we will answer it as soon as possible. 

Dear readers you are reading this article  through www.marugujaratbharti.in  . You can search our website www.marugujaratbharti.in 24 hours in google for any kind of information including new recruitment information, result, call letter, books, new government scheme information etc.

To visit our website

Thank you.🙏

1 thought on “સોલાર રૂફટોપ યોજના ગુજરાત @solarrooftop.org.in”

Leave a Comment

error: Content is protected !!