ચંદ્ર પરથી પૃથ્વી ના અતિસુંદર ફોટા

Know about Chandrayaan 3

Chandrayaan 3: Indian Space Research Organization’s Chandrayaan 3 mission is set to launch from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh at 2 pm today. India will make history in space today by sending Chandrayaan 3 to study the moon up close, moments like this happen again and again. Every Indian should watch this moment live because of not being able to watch live stream is put up by ISRO whose direct link is given below you can watch chandrayaan 3 live launch from here

How to watch Chandrayaan 3 launch online

The launch of Chandrayaan 3 Land Rover and Proplasta’s modular launch vehicle Marg 3 will be screamed on Isro’s website on YouTube channel live on July 14 at 2:00 pm when you can watch it through the link below.

ચંદ્ર પર ક્યાં ક્યાં તત્વો અને સું સુ મળ્યું જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Live telecast

Chandamama dur ke….. Since childhood we have been hearing the story song of Chanda Mama, the nearest planet, but in scientific terms Chanda Mama and secrets are hidden. The countdown of our ISRO’s biggest mission Chandrayaan 3 has started to overcome this chasm. Why this Chandrayaan mission is so important for India, what information will the scientists get if this mission succeeds, why a previous mission failed, you will get the answer to all these through this article.

ચંદ્ર પરથી અદભુત સુંદર લાગી રહિ છે આપણી પૃથ્વી. ચંદ્રયાનના અતિઆધુનીક કેમેરાથી લીધેલા ફોટો જુઓ

Date 14 July 2023 at 2:35 pm This is the time and date when your space agency ISRO will launch Chandrayaan 3 from the Satish Thawan Space Center in Sri Harikota, this is not only ISRO’s mission but also the sentiment of crores of Indians. A mission that every Indian has been waiting for years to complete, not only Indians but the whole world is on Chandrayaan 3, because the lander Vikram of the mission Chandrayaan 2 launched in July 2019 disintegrated and the mixture failed. Done But learning from this failed mix, ISRO is ready to wave the tricolor of success this time.

CNG પંપ લોકેશન જાણવા માટે એપ ડાવુંલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

Live Launching Aditya L1 Isaro Telicast Live Street 360 Webcam Satellite

Till now, many countries of the world have sent missions to the moon, but there are still many mysteries about the dark side of the moon, where humans have not reached yet. ISRO’s Chandraya Anand Tri will reach and conduct research. It will give a report on how the atmosphere is on the moon and get detailed information about the minerals by chemically analyzing the lunar soil.

Important links

Aaditya L1 લોન્ચિંગ લાઈવ જોવો નીચેની સાઈટ દ્વારા

સૂર્ય યાન ઈસરોની વેબસાઇટ પર લાઈવ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સુર્ય યાન ઈસરોની યું ટ્યુબ ચેનલ પર લાઈવ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ઇસરોના ફેસબુક પેજ પર લાઈવ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ડાયરેક્ટ આદિત્ય L1 લોન્ચિંગ લાઈવ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Live Launching Aditya L1 Isaro Telicast Live Street 360 Webcam Satellite

There are two parts of the moon where one part is always light while the other part is always dark. This combination of ISRO is a mission to explore the dark space. India will be the only country to do so. Kilometers away, the sun’s rays fall obliquely in this part of the moon, so the temperature reaches minus 180 degrees at this place, increasing the chances of getting water at this place.

What is special about this mission?

After the failure of Chandrayaan 2, ISRO has learned a lot from it and prepared Chandrayaan 3. This time Chandrayaan 3 will not have an orbiter because Chandrayaan 2 no orbiter is still orbiting the moon. Meanwhile, Chandrayaan three missions will help in navigation. There are three parts of the module.

Leave a Comment