કરુણા અભિયાન

કરુણા અભિયાન વિશે ગુજરાતી માહિતી વાંચવાની લીંક નીચે મુકવામાં આવેલી છે The Fit India Movement was launched by the Hon’ble Prime Minister in August 2019 with a vision of encouraging every Indian citizen to adopt a physically active lifestyle. Ministry of Youth Affairs and Sports (MYAS) is the nodal ministry for implementing the Fit India … Read more

ચંદ્ર પરથી પૃથ્વી ના અતિસુંદર ફોટા

Know about Chandrayaan 3 Chandrayaan 3: Indian Space Research Organization’s Chandrayaan 3 mission is set to launch from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh at 2 pm today. India will make history in space today by sending Chandrayaan 3 to study the moon up close, moments like this happen again and again. … Read more

GPSC દ્વારા નવી ભરતી ની જાહેરાત

GPSC દ્વારા નવી ભરતી ની જાહેરાત: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા રાજ્ય કર અધિકારી, મામલતદાર ,તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને અન્ય જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે ઓનલાઇન અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 8 સપ્ટેમ્બર 2023 છે જીપીએસસી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ આ નવી ભરતી સંપૂર્ણ … Read more

RMC Requirements 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે પરીક્ષા વગર સીધી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છેરસ ધરાવતા લાયક ઉમેદવારો રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પર જઈ 18 ઓગસ્ટ 2023 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે આ ભરતી લગત વિગતવાર માહિતી તમને આ આર્ટીકલ દ્વારા મળી રહેશે જેમાં પોસ્ટની વિગતવાર માહિતી શૈક્ષણિક લાયકાત સિલેક્શન પ્રોસેસ … Read more

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા માં નવી ભરતી જાહેર: જાણો વિગતવાર માહિતી

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2023: સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા બેંક મેનેજરની 2000 જગ્યાઓ માટે નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 21 ઓગસ્ટ 2023 સુધી સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે આ ભરતીગત વિગતવાર માહિતી જેમાં શૈક્ષણિક લાયકાત પગાર ધોરણ ઇલેક્શન પ્રોસેસ વયમર્યાદા … Read more

VMC Requirements 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાયમી ભરતીની જાહેરાત, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી.

VMC Requirements 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા અલગ અલગ પદો માટે કાયમી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે, લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓફિસિયલ વેબસાઈટ https://vmc.gov.in/ પર જઈ 28 ઓગસ્ટ 2023 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવી ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે આ ભરતી લગત સંપૂર્ણ માહિતી જેમાં ખાલી જગ્યાઓની વિગતવાર માહિતી, શૈક્ષણિક લાયકાત … Read more

GSRTC ડ્રાઈવર ભરતી 2023: 12 પાસ પર 4062 જગ્યાઓ

GSRTC ડ્રાઈવર ભરતી 2023: ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા ડ્રાઇવરની કુલ 4062 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલી છે રસ ધરાવતા લાયક ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in પર જઈને તારીખ 6 સપ્ટેમ્બર 2023 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરવાની થશે ઉમેદવારોના હિતને ધ્યાનમાં રાખી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ડાયરેક્ટ લિંક અહીં નીચે મૂકવામાં આવેલી છે, ડ્રાઇવરની આ … Read more

GSRTC કંડકટર ભરતી 2023: ગુજરાત એસટી વિભાગમાં 3342 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, ધોરણ 12 પાસ જરૂરી, જાણો વિગતવાર માહિતી.

GSRTC કંડકટર ભરતી 2023: ગુજરાત એસટી વિભાગમાં કંડકટરની જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવેલી છે 12 પાસ ઉમેદવારો આ ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે ઓનલાઇન અરજી સાત ઓગસ્ટ 2023 થી 8 સપ્ટેમ્બર 2023 સુધી કરી શકાશે આ ભરતી લગત જરૂરી તમામ માહિતી અહીં આર્ટીકલ માં તમે મેળવી શકશો GSRTC કંડકટર ભરતી … Read more

ONGC Requirements 2023: ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશનમાં નવી ભરતી જાહેરાત, જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી.

ONGC Requirements 2023: ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન દ્વારા એપ્રેન્ટિસની કુલ 40 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે, રસ ધરાવતા લાયક ઉમેદવારો ઓનલાઇન અરજી ઓફિસિયલ વેબસાઈટના મારફતે 11 ઓગસ્ટ 2023 સુધી કરી શકે છે. આ આર્ટીકલ દ્વારા તમને ભરતી લગત સંપૂર્ણ માહિતી જેમાં શૈક્ષણિક લાયકાત , પગાર ધોરણ , ખાલી જગ્યાઓ ની વિગતવાર … Read more

IBPS PO SO Requirements 2023

ibps ભરતી 2023: સ્પેશિયલ લીસ્ટ ઓફિસરની જગ્યા માટે કુલ 41 અને પ્રોબેશનરી ઓફિસર માટે 3049 જગ્યાઓ ખાલી છે એસ ઓ માટેની પ્રારંભિક પરીક્ષા 30 / 31 ડિસેમ્બરના રોજ લેવામાં આવશે પ્રારંભિક પીઓ પરીક્ષા સપ્ટેમ્બરમાં લેવામાં આવશે આ ભરતી લાગત વિગતવાર માહિતી અહીં તમે જાણી શકશોજેમાં કુલ ખાલી જગ્યાઓની વિગતવાર માહિતી અગત્યની તારીખો અરજી કરવાની ઓફિસિયલ … Read more